AVG


Privacy Statement

De Missiezusters van het Kostbaar Bloed, waaronder ook begrepen blog en website www.missieklooster.nl, verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In  dit Privacy Statement informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn. 

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de websites en social media) van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed in Nederland. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

De Missiezusters van het Kostbaar Bloed gaan op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelen binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke
Het bestuur van de congregatie Missiezusters van het Kostbaar Bloed is de verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Wij Missiezusters van het Kostbaar Bloed vinden het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar leden en andere contacten, waaronder ook personeel, geassocieerden en vrijwilligers, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de AVG stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen. 

Heeft u vragen of klachten? U kunt ons bereiken via

Missiezusters van het Kostbaar Bloed,
Missieklooster Heilig Bloed
Kloosterdreef 7,
5735 SJ Aarle-Rixtel,
heiligbloed@tiscali.nl

Voor welke doeleinden verwerken de Missiezusters van het Kostbaar Bloed in Nederland uw persoonsgegevens?
De Missiezusters van het Kostbaar Bloed verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:
-        het aangaan en uitvoeren van (leden- en overige) overeenkomsten.
-        het voeren van de administratie; van de bij onze congregatie aangesloten zusters (kloosteradministratie), van onze medewerk(st)ers (personeelsadministratie), van onze  geassocieerden en vrijwilligers en van onze gastenafdeling (gastenadministratie) en donateuren.
-        het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief of blogbericht,;
-        het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website of het blog (via cookies); 
-        het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
-        het voldoen aan een wettelijke verplichting;
-        archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.
-        De Missiezusters van het Kostbaar Bloed verwerken persoonsgegevens via onder andere de website. Dit gebeurt op basis van toestemming. Buiten de bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerken de Missiezusters van het Kostbaar Bloed uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

 Welke persoonsgegevens verzamelen de Missiezusters van het Kostbaar Bloed?

De Missiezusters van het Kostbaar Bloed verzamelen verschillende categorie├źn persoonsgegevens, dit zijn:
o   NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
bankrekeningnummer (IBAN);
telefoonnummer;
geboortedatum;
geslacht;
e-mailadres;
o   interactiegegevens (bijvoorbeeld een cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek –telefoongesprek, e-mailbericht opgeslagen).

De Missiezusters van het Kostbaar Bloed ontvangen de (persoons)gegevens rechtstreeks van de mensen die contact met ons opnemen, een dienstverband aangaan of voor langere of kortere tijd in het Missieklooster Heilig Bloed of in andere gebouwen op het kloosterterrein verblijven;  in voorkomende gevallen ontvangen de Missiezusters van het Kostbaar Bloed ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Het aan- en afmelden voor de blog
De Missiezusters van het Kostbaar Bloed bieden de mogelijkheid aan tot het automatisch ontvangen van blogberichten en/of informatie over activiteiten die in het Missieklooster Heilig Bloed plaatsvinden. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgen de Missiezusters van het Kostbaar Bloed voor een vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?
De Missiezusters van het Kostbaar Bloed gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens. De Missiezusters van het Kostbaar Bloed nemen passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. De Missiezusters van het Kostbaar Bloed delen persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van de Missiezusters van het Kostbaar Bloed kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. De Missiezusters van het Kostbaar Bloed maken afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten 'verwerkersovereenkomsten'.

Gegevensdeling met derden
Tenzij in dit Privacy Statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden.

De Missiezusters van het Kostbaar Bloed verstrekken persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijnen
De Missiezusters van het Kostbaar Bloed bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet.
De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan de Missiezusters van het Kostbaar Bloed. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover de Missiezusters van het Kostbaar Bloed nog aan wettelijke verplichtingen kunnen voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houdt er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te controleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar) maakt.

Stuur uw verzoek naar:
Missiezusters van het Kostbaar Bloed, afdeling Administratie AVG,
Missieklooster Heilig Bloed
Kloosterdreef 7
5735 SJ Aarle-Rixtel
Nederland
heiligbloed@tiscali.nl

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Technische beveiliging
Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, passen de Missiezusters van het Kostbaar Bloed beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte.
De Missiezusters van het Kostbaar Bloed nemen daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Website
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina's. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht toe geeft, zoals bij het aanvragen van informatie of het aanmelden voor activiteiten in het klooster. 

Foto’s van groepen en activiteiten worden alleen geplaatst als de mensen onherkenbaar zijn of expliciet hun goedkeuring aan plaatsing hebben gegeven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten